De belangrijkste verschillen tussen het leven in Bali en het leven in Nederland

Wie weleens op Bali (of Azië in het algemeen) is geweest, weet dat de manier van leven enorm verschilt met dat in Europa. Het compleet tegenovergestelde klimaat, de mensen, de tradities en de natuur.


Tropisch klimaat

Waar we in Nederland een lange winter kennen, zijn sneeuw en temperaturen onder de 20 graden in Bali totaal onbekend. Het tropische klimaat maakt het een ideale vakantiebestemming voor wie het hele jaar door warm weer zoekt. Het weer op Bali kan echter variëren afhankelijk van de tijd van het jaar. Tijdens het droge seizoen is het op Bali heet en vochtig, met gemiddelde temperaturen van 27°C tot 31°C. De lucht is meestal helder en er valt weinig regen, waardoor het de perfecte tijd is voor strandliefhebbers. Het natte seizoen daarentegen wordt gekenmerkt door hevige regenval en koelere temperaturen, met gemiddelden van 23°C tot 27°C. De regen kan in heftige vlagen komen, vaak in de vorm van onweersbuien die enkele uren duren. Ondanks de regen is Bali nog steeds een prachtige plek om te bezoeken tijdens het regenseizoen. Het weelderige groen van het eiland komt tot leven en de watervallen zijn op hun mooist. Bovendien zijn de hotelprijzen in deze periode meestal lager, waardoor het een budgetvriendelijke optie is.


Religie en cultuur

De Balinese cultuur is een unieke en levendige mix van hindoeïsme en lokale tradities. Het hindoeïsme is de overheersende religie en heeft een aanzienlijke invloed op de Balinese cultuur. Tempels en heiligdommen zijn overal op het eiland te vinden en dagelijkse offers en rituelen vormen een belangrijk onderdeel van het Balinese leven. Doordat de mensen op Bali zoveel waarde hechten aan religie, familie en tradities, staan ze ook bekend om hun vriendelijkheid en gastvrijheid. Als je hulp nodig hebt, zijn Balinese mensen de eerste die klaar staan om je te helpen!


Natuur

Iets wat wij in Nederland niet kennen: weelderige jungles, indrukwekkende vulkanen, prachtige kliffen en stranden met helderblauw water. Bali heeft een ongelooflijk mooie natuur die de moeite van het verkennen waard is. Ook heeft Bali een prachtige onderwaterwereld met koraalriffen, allerlei soorten vissen, schildpadden en manta roggen. 


Economie

Het toerisme is de belangrijkste bron van inkomsten voor Bali en heeft een grote impact op de economie van het eiland. Bali trekt jaarlijks miljoenen bezoekers van over de hele wereld. Ook is landbouw een belangrijke sector in de economie van Bali. Het eiland heeft een vruchtbare grond en een mild klimaat, waardoor het ideaal is voor de teelt van rijst, koffie, cacao, groenten en fruit. Omdat toerisme zo’n belangrijke bron van inkomsten is voor Bali. Daarnaast zijn kunst en ambacht belangrijk in Bali. De Balinese mensen staan bekend om hun houtsnijwerk, weefkunst, sieraden, zilverwerk en textiel. Deze goederen worden niet alleen lokaal verkocht, maar ook geëxporteerd naar andere landen. 


Plastic probleem

GFT-afval, melkpakken bij het plastic, en de blauwe deksel van de papiercontainer: voor ons heel normaal, maar voor Balinese mensen iets totaal onbekends. Het plastic probleem op Bali is een serieuze zorg voor zowel de lokale bevolking als de toeristen die het eiland bezoeken. Bali heeft namelijk te maken met een toenemende hoeveelheid plastic afval dat in de oceanen terechtkomt en de ecosystemen bedreigt. Een van de grootste oorzaken hiervan, is de onwetendheid van de mensen op Bali. Omdat er in het verleden nooit aandacht is besteed aan het onderwijzen over afval, recyclen en duurzaamheid, hebben veel mensen gewoon simpelweg geen of amper kennis over dit onderwerp. Met als gevolg rivieren vol met afval, stranden die vol liggen met aangespoeld plastic en illegale afvaldump plekken. 

Om dit tegen te gaan en hier hulp in te bieden heeft LAROS.Official samen met Sungai Watch, een eigen barrier in een rivier op Bali die het plastic tegenhoudt om de grote oceaan in te gaan. Sungai watch haalt iedere paar weken het plastic uit ‘onze’ rivier en recyclet dit. Inmiddels heeft Sungai Watch meer dan 1000 barriers in Bali rivieren liggen en ook jij kan je steentje hieraan bijdragen. Kijk maar eens op hun site https://sungai.watch. Zie de foto's onder deze post hier een barrier eruit ziet.

Zo, dat zijn behoorlijk wat verschillen met Nederland! Niet voor niets ervaren vele toeristen een cultuurshock wanneer ze naar Azië reizen. Alles is hier zo ontzettend anders dan wij gewend zijn, dat het soms lastig beseffen is dat het leven aan de andere kant van de wereld zo verschillend is. Desalniettemin 100% de moeite waard om een reis naar deze kant van de wereld te maken! En je weet wie je moet bellen als je tips nodig hebt, hè?

 

XX Kim 


—----------------------------—----------------------------—----------------------------—----------------------------


The main differences between life in Bali and life in the Netherlands

Anyone who has ever been to Bali (or Asia in general) knows that the way of life is vastly different from that in Europe. The completely opposite climate, people, traditions and nature.


Tropical climate

Where we have a long winter in the Netherlands, snow and temperatures below 20 degrees are totally unknown in Bali. The tropical climate makes it an ideal vacation destination for those seeking warm weather all year round. However, Bali's weather can vary, depending on the time of year. During the dry season, Bali is hot and humid, with average temperatures ranging from 27°C to 31°C. The air is usually clear and there is little rain, making it the perfect time for beach lovers. The wet season, on the other hand, is characterized by heavy rainfall and cooler temperatures, with averages of 23°C to 27°C. The rain can come in heavy gusts, often in the form of thunderstorms that last several hours. Despite the rain, Bali is still a beautiful place to visit during the rainy season. The island's lush greenery comes alive and the waterfalls are at their most beautiful. In addition, hotel prices tend to be lower during this period, making it a budget-friendly option.


Religion and culture

Balinese culture is a unique and vibrant blend of Hinduism and local traditions. Hinduism is the dominant religion and has a significant influence on Balinese culture. Temples and shrines can be found all over the island, and daily sacrifices and rituals are an important part of Balinese life. Because the people of Bali value religion, family and traditions so much, they are also known for their friendliness and hospitality. If you need help, Balinese people are the first ones ready to help you!


Nature

Something we do not know in the Netherlands: lush jungles, impressive volcanoes, beautiful cliffs and beaches with clear blue water. Bali has incredibly beautiful nature worth exploring. Bali also has a beautiful underwater world with coral reefs, all kinds of fish, turtles and manta rays. 


Economy

Tourism is Bali's main source of income and has a major impact on the island's economy. Bali attracts millions of visitors each year from all over the world. Agriculture is also an important sector in Bali's economy. The island has fertile soil and a mild climate, making it ideal for growing rice, coffee, cocoa, vegetables and fruits. Because tourism is such an important source of income for Bali. In addition, arts and crafts are important in Bali. The Balinese people are known for their wood carving, weaving, jewelry, silverware and textiles. These goods are not only sold locally, but also exported to other countries. 


Plastic problem

‘GFT’ waste, milk cartons in the plastic garbage bag, and the blue lid of the paper container: very normal for us, but something totally unknown to Balinese people. Bali's plastic problem is a serious concern for both locals and tourists visiting the island. In fact, Bali is facing an increasing amount of plastic waste that is entering the oceans and threatening ecosystems. One of the biggest causes of this, is the ignorance of the people of Bali. Because no attention has ever been paid to teaching about waste, recycling and sustainability in the past, many people simply have no or hardly any knowledge on the subject. The result is rivers filled with trash, beaches littered with washed-up plastic and illegal waste dumping sites. 

To stop this and offer help in this, LAROS.Official has partnered with Sungai Watch, a private barrier in a river in Bali that stops the plastic from entering the vast ocean. Every few weeks, Sungai watch removes the plastic from "our" river and recycles it. Sungai Watch now has more than 1,000 barriers in Bali rivers and you too can do your part. Check out their site https://sungai.watch. See the pictures below this post to see what a barrier looks like.


So, those are quite a few differences from the Netherlands! Not a surprise that many tourists experience a culture shock when they travel to Asia. Everything here is so very different from what we are used to, that it is sometimes hard to realize that life on the other side of the world is so different. Nevertheless, 100% worth taking a trip to this side of the world! And you know who to call when you need tips, right?

XX Kim 

      

    

 
Older Post Newer Post

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published